Přejít k obsahu Přejít na hlavní menu Přejít k vyhledávání

Podmínky použití

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://mitsubishielectric.cz je společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., IČ: 26185822, se sídlem Slaný, Politických vězňů 1564, okres Kladno, PSČ 27401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 77952 (dále jen "MEAC"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

MEAC náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoliv podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či jakémkoli souboru, který MEAC umísťuje na stránkách http://mitsubishielectric.cz (dále jen "Stránky"). Bez souhlasu MEAC není dovoleno užívat Stránky jinak, než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části) a v souladu s těmito podmínkami použití. Jiné využití Stránek podléhá předchozímu souhlasu ze strany MEAC.

Práva a povinnosti MEAC a uživatelů při používání Stránek se řídí těmito Podmínkami použití (dále jen "Podmínky použití"). MEAC si vyhrazuje veškerá práva na aktualizaci či změnu Podmínek použití, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, přičemž změněné Podmínky použití jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky použití se vztahují na všechny osoby, které navštíví Stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatelé vyjadřují souhlas s Podmínkami použití tím, že vstoupí na Stránky. V případě, že Uživatel s Podmínkami použití nesouhlasí, je povinen ihned přestat používat Stránky a opustit je. MEAC je oprávněn zavést omezení týkající se vlastností a služeb Stránek a omezit Uživateli přístup na Stránky, a to i bez předchozího upozornění.

Obecné informace k užití materiálů na Stránkách

Veškeré informace, materiály, data a elektronické soubory všech druhů (hromadně nazývané jako "MATERIÁLY") obsažené a zveřejněné na stránkách http://mitsubishielectric.cz jsou MEAC poskytnuty výhradně pro informativní účely, zejména jako služba pro zákazníky a prodejce MEAC za účelem usnadnění obchodování s MEAC. Užití MATERIÁLŮ je možné pouze na základě a v souladu s těmito Podmínkami použití. MEAC je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění provést aktualizaci anebo změny v produktech či službách, jež jsou v MATERIÁLECH nebo v jiném obsahu na Stránkách uvedeny.

Odpovědnost Uživatele

Uživatel svým přístupem na Stránky stvrzuje, že je oprávněn udělit souhlas s těmito Podmínkami použití. Uživatel tímto také bere na vědomí, že případná rizika plynoucí Uživateli v souvislosti s používáním Stránek či porušení práva duševního vlastnictví MEAC či jeho osoby ovládající nebo ovládané, mateřské společnosti a ostatních spřízněných společností ke společnosti MEAC (dále jen "skupina Mitsubishi") jdou zcela k tíži Uživatele a MEAC za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Práva duševního vlastnictví

Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že MATERIÁLY dostupné na Stránkách jsou chráněny právem duševního vlastnictví MEAC nebo jiné společnosti ze skupiny Mitsubishi, a to zejména autorským právem, ochrannou známkou, doménovým jménem, servisními značkami, nebo patenty Uživatel, bez výslovně uděleného souhlasu MEAC není oprávněn prodávat, udělovat jakákoliv oprávnění k užívání, půjčovat, měnit, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, zprostředkovávat, zveřejňovat, realizovat, publikovat, upravovat, editovat nebo vytvářet jakékoli derivace MATERIÁLŮ a jiného obsahu Stránky.

Uživatel tímto bere na vědomí, že "MITSUBISHI" a "Mitsubishi Electric" jsou registrované obchodní známky, přičemž jejich použití není bez příslušného souhlasu jejich vlastníka jakkoliv dovoleno.

Podmínky použití obsahu Stránek

Pokud není v Podmínkách použití výslovně stanoveno jinak, je zakázáno používat MATERIÁLY a jiný obsah Stránek pro jakékoli účely, včetně uveřejnění, opětovného uveřejnění, publikace nebo opakovaného přenosu, a to bez předchozího písemného souhlasu MEAC. Na jiných webech, Gopher serverech nebo FTP stránkách, v BBS systému (systém elektronických nástěnek) či v jiných elektronických databázích pro archivování, není možné zveřejňovat, případně za poplatek zpřístupňovat, části MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek, ledaže k takovému zveřejnění byl udělen písemný souhlas MEAC.

Uživatel tímto bere na vědomí, že jakákoliv práva k MATERÁLŮM či jinému obsahu Stránek a jejich případné kopie jsou ve vlastnictví nebo je oprávněna je vykonávat společnost MEAC nebo jiná společnost ze skupiny Mitsubishi, není-li v Podmínkách použití stanoveno jinak. MATERIÁLY či jiný obsah Stránek může být kdykoli bez předchozího upozornění upraven či změněn, vylepšen nebo periodicky aktualizován. V případě zájmu o nejnovější informace o produktech, záznamových listech, technických informacích či jiných podrobnostech vztahujících se k MATERIÁLŮM či jinému obsahu Stránek, můžete MEAC kontaktovat na Kontakt.

Uživatel je oprávněn stáhnout si jednu kopii MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek do osobního počítače za účelem usnadnění koupě anebo použití jednotlivých produktů uvedených na Stránkách, nicméně takovýmto užitím nesmí dojít k narušení práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv MEAC nebo některé ze společností ze skupiny Mitsubishi. Uživatel je oprávněn si takovýmto užitím si vytvořit trvalý záznam stažených MATERIÁLŮ či jiného obsahu Stránek.


Vyjma situací výslovně stanovených v Podmínkách použití nebo po obdržení písemného povolení či souhlasu od MEAC, je zakázáno:

  (a) jakýmkoli způsobem MATERIÁLY nebo jiný obsah Stránek měnit či je používat pro obchodní účely;
  (b) postupovat, převádět či sublicencovat jakákoliv práva, která byla případně Uživateli udělena na základě Podmínek použití nebo souhlasu MEAC, ledaže to souhlas MEAC výslovně povoluje;
  (c) poskytnout MATERIÁLY nebo jiným obsah Stránek k prodeji či zapůjčení;
  (d) dekompilovat, dekódovat, zpětně analyzovat nebo odstranit software, který je součástí MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek;
  (e) odstranit z MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek označení o právech duševního vlastnictví či jiných upozornění o vlastnických právech;
  (f) přijímat opatření, která zasahují do práv duševního vlastnictví MEAC či společností ze skupiny Mitsubishi, nebo
  (g) kopírovat, zobrazovat, přemisťovat, udělovat oprávnění, reprodukovat, publikovat, stahovat, uploadovat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat či prodávat MATERIÁLY nebo jiný obsah Stránek celkově i částečně, případně tyto používat za účelem vytvoření derivátu, vyjma situací výslovně povolených Podmínkami použití.

Odkazy na jiné internetové stránky a užití odkazu na Stránky

MEAC nebo jiná společnost ze skupiny Mitsubishi poskytují na Stránkách či v MATERIÁLECH odkazy na jiné internetové stránky nebo zdroje případně informace poskytnuté třetími stranami, nad nimiž však nemá MEAC nebo jiná společnost ze skupiny Mitsubishi žádnou kontrolu V případě, že Uživatel takovýmto způsobem navštíví jiné internetové stránky, měl by se seznámit s pravidly jejich užití. MEAC či jiná společnost ze skupiny Mitsubishi nenese jakoukoliv odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů. Uživatel bere dále na vědomí, že společnost MEAC v žádném ohledu nespravuje ani neovlivňuje obsah informací poskytovaných třetí stranou nebo prostřednictvím jejích internetových stránek, proto není jakkoliv odpovědna za obsah těchto informací. Uživatel dále bere na vědomí, že odkazy na internetové stránky třetích osob obsažené na Stránkách nelze interpretovat ani neznamenají sponzorství nebo jinou formu podpory ze strany MEAC pro jakékoliv třetí strany. Současně jakékoliv odkazy na Stránkách, které nesměřují na internetové stránky společností ze skupiny Mitsubishi, nelze považovat za odkazy na stránky spřízněných osob, přičemž tyto třetí strany bez dalšího nemají oprávnění používat ochrannou známku, jméno, logo nebo jiný symbol pro autorská práva MEAC nebo společnosti ze skupiny Mitsubishi.

Uživatel tímto také bere na vědomí, že MEAC nebo jiná společnost ze skupiny Mitsubishi nenesou odpovědnost za dostupnost externích stránek či zdrojů. MEAC dále nenese odpovědnost za obsah, inzerci, produkty či jiné materiály, které jsou na těchto externích stránkách a z těchto externích zdrojů dostupné. Zároveň nenese odpovědnost či povinnost, a to přímo či nepřímo, za škodu nebo ztrátu způsobenou v souvislosti s použitím obsahu, zboží nebo služeb dostupných nebo zprostředkovaných pomocí těchto externích stránek či zdrojů.

Uživatel nebo třetí strana v případě zájmu o umístění odkazu na Stránky na svých internetových stránkách, jsou povinni požádat MEAC prostřednictvím vyplnění dotazníku o internetových stránkách, na kterých má být odkaz na Stránky uveřejněn, zasílaného společností MEAC e-mailem. Tento postup neplatí v případě, že budou splněna veškerá níže uvedená pravidla:

 1. Není povoleno používat odkazy na webové stránky s následující tématikou:
  • internetové stránky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou, a jejichž obsah či komentáře třetích stran na nich obsažené jsou obscénní/vulgární;
  • internetové stránky, které jsou způsobilé hanobit, urážet či zastrašovat jakoukoliv osobu , a jejichž obsah je způsobilý k vyvolání snížení důvěryhodnosti MEAC či jiné osoby;
  • internetové stránky, které porušují práva duševního vlastnictví nebo vlastnické práva třetí strany, a jejichž obsah je způsobilý poškodit MEAC, případně by na jejich základě mohl MEAC vzniknout jakýkoliv závazek;
  • internetové stránky s nelegálním obsahem.
 2. Stránky MEAC se po kliknutí na příslušný odkaz otevřou v novém okně prohlížeče.
 3. Uživatel je povinen prověřit, že že odkaz vede skutečně na Stránky.
  * Pro textový odkaz je Uživatel povinen užít slova "MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.".
 4. Podoba loga nesmí být v žádném případě pozměněna. Logo nesmí být použito pro jakékoliv jiné účely.

Uživatel tímto bere na vědomí, že uvedená URL nebo obsah Stránek se může bez předchozího upozornění kdykoli změnit nebo může být zcela ukončen. Současně, v případě, že MEAC požádá Uživatele nebo třetí osobu o odstranění odkazu z jejich internetových stránek, jsou tyto osoby povinny MEAC bez zbytečného odkladu odkaz odstranit.

Informace na Stránkách o produktech

MEAC tímto prohlašuje, že Stránka obsahuje pouze orientační a informativní přehled produktů MEAC či jiné společnosti ze skupiny Mitsubishi, přičemž tyto produkty nemusí být vždy dostupné k případnému odběru. V případě zájmu o využití produktů popsaných v MATERIÁLECH či jiném obsahu Stránek, kontaktujte MEAC Kontakt, a to zejména v případě, pokud zvažujete využití produktu pro speciální použití, například pro zařízení nebo přepravní systémy, dále pak pro použití v oblasti dopravy, lékařské, letecké a kosmické, jaderné či podmořské.

Dostupnost prezentovaných produktů

Uživatel tímto bere na vědomí, že MEAC může na svých stránkách publikovat informace, jež mohou obsahovat odkazy na produkty, programy a služby v rámci skupiny Mitsubishi, které nejsou v České republice zavedeny či zde nejsou dostupné. Tyto informace a odkazy neindikují, že MEAC bude tyto produkty, programy či služby v České republice zavádět či distribuovat. Pro informace týkající se produktů, programů a služeb, které jsou v České republice dostupné, kontaktujte MEAC.

Zřeknutí se odpovědnosti a výluka

  A. Zřeknutí se záruk. MEAC a společnosti ve skupině Mitsubishi tímto neposkytují žádné záruky za obsah Stránek a zejména za vhodnost produktů a služeb popsaných v MATERIÁLECH. MATERIÁLY a jiný obsah Stránek je poskytován "tak jak jsou", bez záruk MEAC za jejich obsah.
  B. Omezení odpovědnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že MATERIÁLY na Stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti či typografické chyby. MEAC tímto nezaručuje přesnost ani úplnost materiálů, případně hodnověrnost rad, názorů, prohlášení či jiných údajů uveřejněných či distribuovaných prostřednictvím Stránek. Uživatel tímto bere na vědomí, že nese výlučně a samostatně riziko v případě použití těchto rad, názorů, prohlášení nebo jiných údajů obsažených v MATERIÁLECH nebo v jiném obsahu Stránek. MEAC a společnosti ve skupině Mitsubishi nejsou odpovědny za škodu, či jiné ztráty vyplývající z Uživatelova používání MATERIÁLŮ a jiného obsahu Stránek, nebo jakýchkoli nároků vyplývajících z porušení jakýchkoli práv třetích osob či porušení obchodního tajemství vzniklého užitím MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek Uživatelem. MEAC, a společnosti ve skupině Mitsubishi nenesou odpovědnost za jakékoliv vzniklé přímé, nepřímé, nahodilé či následné újmy, zejména, nikoliv však výlučně újmu plynoucí z ukončení podnikání, ztráty informací a dat, ztráty zisku či úspor, nákladů na zprostředkování náhradního zboží, služeb nebo technologií), související s jakýmkoliv použitím či užitím MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek.

Údaje poskytnuté MEAC Uživatelem

MEAC po Uživatelích v žádném případě nepožaduje, aby prostřednictvím stránek poskytovali důvěrné informace či jiné údaje společnosti MEAC. Nicméně pokud Uživatel jakékoliv informace či údaje MEAC poskytne, tímto souhlasí, že veškeré takovéto informace nebo materiály nebudou považovány za informace důvěrné, obsahující obchodní tajemství nebo jakékoliv jiné, obsahující údaje o Uživateli. Uživatel poskytnutím informací nebo materiálů MEAC prostřednictvím Stránek uděluje MEAC neomezené, neodvolatelné, celosvětové povolení bez nároků na odměnu pro použití, reprodukci, zobrazení, přenos, předávání a distribuci takových informací a materiálů. Uživatel tímto dále souhlasí, že MEAC je oprávněn použít nápady, koncepty či know-how, které společnosti osobně, případně osoba za Uživatele jednající, poskytne. Uživatel tímto také zaručuje, že informace a materiály Uživatelem poskytnuté MEAC nebudou nikterak hanlivé, výhružné, obscénní, obtěžující či nezákonné, nebo že tyto informace či materiály nejsou předmětem vlastnictví třetí strany. Uživatel tímto bere na vědomí, že za obsah poskytnutých informací či materiálů, nese výlučnou odpovědnost, což znamená, že plně zodpovídá za obsah, jenž je v souladu s právními předpisy, spolehlivý, vhodný, originální a Uživatel k němu má autorské nebo jiné obdobné právo.

Pravomoc a místní příslušnost

Stránky jsou spravovány a spadají do vlastnictví společnosti MEAC. Stránky jsou spravovány a vytvářeny v souladu s platnými zákony České republiky a veškeré záležitosti vztahujících se k autorskému právu, ochranné známce a patentům se řídí právem ČR. Stránky a jejich použití se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je tímto výslovně vyloučeno. Uživatel tímto souhlasí, že v případě sporu v souvislosti s používáním či nemožnosti používání MATERIÁLŮ či jiného obsahu Stránek, bude takové řízení vedeno před českým soudem. Používáním Stránek souhlasíte s kompetencí takových soudů v otázce všech sporů vyplývajících nebo se vztahujících k použití MATERIÁLŮ či jiného obsahu Stránek.

MEAC nenese odpovědnost za vhodnost a dostupnost MATERIÁLŮ na těchto stránkách a jejich použití v lokalitě, ve které se nacházíte, včetně zpřístupnění MATERIÁLŮ z území, kde je jejich obsah nelegální a zakázaný. Souhlasíte s tím, že na tyto stránky přistupujete z vlastní iniciativy a jste odpovědný za soulad s platnými místními zákony. Produkty a technologie poskytované v MATERIÁLECH podléhají zákonům a nařízením ČR (i ostatních států) o vývozu.

Zastoupení či spolupráce

Uživatel tímto bere na vědomí, že mezi Uživatelem a společností MEAC nebo jinou společností ze skupiny Mitsubishi nevzniká Uživatelovým přístupem na Stránky a používáním MATERIÁLŮ či jiného obsahu Stránek žádné společné podnikání, partnerství, pracovní poměr, ani vztah zastoupení. Uživatel tímto bere na vědomí, že není oprávněn jednostranně právně zavázat společnost MEAC nebo jinou společnost ze skupiny Mitsubishi. Uživatel se dále zavazuje, že se nebude představovat ani vystupovat jako zástupce, jednatel nebo zaměstnanec společnosti. MEAC nebo jiné ze společností ze skupiny Mitsubishi, přičemž za takovéto jednání nejsou MEAC případně jiné společnosti ze skupiny Mitsubishi odpovědny a nebudou z něj zavázány.

Ukončení používání MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek

MEAC je oprávněn kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit Uživatelovo právo na použití MATERIÁLŮ nebo jiného obsahu Stránek, aniž by za takové jednání byl MEAC vůči Uživateli odpovědný Uživateli bude zamezeno v používání MATERIÁLŮ nebo obsahu Stránek a jeho přístup k nim bude okamžitě ukončen, pokud poruší tyto Podmínky použití. Na základě takovéhoto ukončení je Uživatel povinen neprodleně přestat užívat MATERIÁLY a jiný obsah Stránek a zničit všechny jejich verze a kopie, které vytvořil či má v držení.

Ustanovení o oddělitelnosti

V případě, že některé ustanovení v Podmínkách použití, případně jeho část, je z jakýchkoli důvodů neplatné či právně neúčinné, pak tato neplatnost neovlivní smysl takového ustanovení anebo ostatní ustanovení Podmínek použití, jež jako celek zůstávají nadále platná a vymahatelná.

Dohoda

Podmínky použití představují dohodu mezi Uživatelem a MEAC ve vztahu k těmto stránkám, která nahrazuje veškeré předchozí nebo stávající sdělení a návrhy o kterých probíhala komunikace mezi Uživatelem a MEAC.

Různé

Jiná práva, která nebyla v Podmínkách použití výslovně specifikována, jsou vyhrazena společnosti MEAC a ostatním společnostem ve skupině Mitsubishi.